VOCA For Market Leader (Upper Intermediate)
Từ vựng

VOCA For Market Leader (Upper Intermediate): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 33

Communication (Vocab)

0/19

Communication (Reading)

0/18

International marketing (Vocab)

0/19

International marketing (Reading)

0/20

Building relationships (Vocab)

0/14

Building relationships (Reading)

0/20

Success (Vocab)

0/20

Bài kiểm tra tuần 1

0/131

Success (Reading)

0/24

Job satisfaction (Vocab)

0/18

Job satisfaction (Reading)

0/15

Risk (Vocab)

0/20

Risk (Reading)

0/19

E-commerce (Vocab)

0/13

E-commerce (Reading)

0/12

Bài kiểm tra tuần 2

0/121

Team building (Vocab)

0/15

Team building (Reading)

0/12

Raising finance (Vocab)

0/14

Raising finance (Reading)

0/18

Customer service (Vocab)

0/19

Customer service (Reading)

0/13

Crisis management (Vocab)

0/13

Bài kiểm tra tuần 3

0/104