VOCA FOR RELIGION AND BELIEF
Từ vựng

VOCA FOR RELIGION: KHÓA HỌC 350 TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 26

INTRO 1

0/13
INTRO 1
Từ đã thuộc: 0/13
Học ngay

INTRO 2

0/14

RELIGIONS

0/15

PRACTICES

0/14

VIRTUES

0/13

SINS

0/16

BUDDHISM: INTRO

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/104

BUDDHISM: PEOPLE

0/12

BUDDHISM: BELIEF

0/20

BUDDHISM: PRACTICES

0/13

CHRISTIANITY: INTRO 1

0/20

CHRISTIANITY: INTRO 2

0/16

CHRISTIANITY: PEOPLE 1

0/17

CHRISTIANITY: PEOPLE 2

0/16

CHRISTIANITY: BELIEF 1

0/19

CHRISTIANITY: BELIEF 2

0/18

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/114

CHRISTIANITY: PRACTICES

0/18

CHRISTIANITY: HOLIDAYS

0/25

CAODAISM: INTRO

0/14

CAODAISM: PEOPLE

0/15

CAODAISM: BELIEF

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/123

Chi tiết về khóa học

Nội dung khóa học
- Bao gồm 350 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong lĩnh vực Tôn giáo. 
- Bao gồm 22 chủ đề với ba tôn giáo lớn là Phật giáo, Thiên Chúa giáo và đạo Cao Đài.

Đối tượng học
- Người học quan tâm hoặc nghiên cứu đến lĩnh vực Tôn giáo.
- Tín hữu thuộc các tôn giáo cần cải thiện tiếng Anh nhằm phục mục đích tu tập.    

Mục tiêu
- Giúp bạn bổ sung nhanh vốn từ vựng thuộc lĩnh vực và áp dụng ngay vào thực tiễn.
- Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt bằng tiếng Anh trong các tình huống liên quan đến tôn giáo.
- Giúp bạn chuẩn bị kiến thức cho quá trình tu tập.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học

Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!