500 ESSENTIAL ADJECTIVES IN ENGLISH
Từ vựng

500 Essential Adjectives: 500 Tính từ tiếng Anh thông dụng và phổ biến nhất

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 28

ADJECTIVE 1

0/20

ADJECTIVE 2

0/20

ADJECTIVE 3

0/20

ADJECTIVE 4

0/20

ADJECTIVE 5

0/20

ADJECTIVE 6

0/20

ADJECTIVE 7

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

ADJECTIVE 8

0/20

ADJECTIVE 9

0/20

ADJECTIVE 10

0/20

ADJECTIVE 11

0/20

ADJECTIVE 12

0/20

ADJECTIVE 13

0/20

ADJECTIVE 14

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

ADJECTIVE 15

0/20

ADJECTIVE 16

0/20

ADJECTIVE 17

0/20

ADJECTIVE 18

0/20

ADJECTIVE 19

0/20

ADJECTIVE 20

0/20

ADJECTIVE 21

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140