VOCA for Common Phrasal Verbs

VOCA FOR COMMON PHRASAL VERBS: KHÓA HỌC 233 CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG TIẾNG ANH

Khóa học bao gồm 233 cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất, đây là những phrasal verb thường gặp trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Xem chi tiết

Chủ đề 25

SCHOOL LIFE 1

0/12
SCHOOL LIFE 1
Từ đã thuộc: 0/12
Học ngay

SCHOOL LIFE 2

0/13

HOME LIFE 1

0/8

HOME LIFE 2

0/11

HOME LIFE 3

0/11

HOME LIFE 4

0/11

HOME LIFE 5

0/11

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/77

HOME LIFE 6

0/11

HOME LIFE 7

0/12

HOME LIFE 8

0/12

PERSONAL RELATIONSHIP 1

0/10

PERSONAL RELATIONSHIP 2

0/11

PERSONAL RELATIONSHIP 3

0/12

PERSONAL RELATIONSHIP 4

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/82

TRANSPORTATION AND TRAVEL 1

0/8

TRANSPORTATION AND TRAVEL 2

0/9

TRANSPORTATION AND TRAVEL 3

0/10

BUSINESS 1

0/11

BUSINESS 2

0/11

BUSINESS 3

0/13

BUSINESS 4

0/12

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/74