Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Fun science

VOCA đăng lúc 16:44 31/01/2019

Giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Học tiếng Anh qua các Video đối thoại tiếng Anh cơ bản, vui nhộn và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 10: Fun science | Khoa học vui

John: Baloon, fly away!
John: Bong bóng ơi, bay đi nào!
Roy: haha John. The balloon won't fly away like that.
Roy: haha John ơi. Bóng sẽ không bay lên như vậy đâu.
John: huh? the balloons flew away with a house in a cartoon.
John: Hở? Trong phim hoạt hình có những quả bong bóng bay lên cùng với căn nhà đó thôi.
Roy: Those are probably filled up with helium gas. You are exhaling carbon dioxide. It is heavier than oxygen, so it will not fly.
Roy: Những quả bóng đó được thổi bằng khí hê-li. Còn cậu lại thổi ra khí CO2. Khí CO2 nặng hơn không khí, nên chúng mới không bay được.
John: Oh! So is helium lighter than oxygen?
John: Oh! Vậy là khí hê-li nhẹ hơn không khí sao?
Roy: That's right!
Roy: Đúng vậy!
John: Well I see. I thought balloons would always fly in the sky!
John: Ồ, Giờ mình mới biết. Mình cứ nghĩ rằng những quả bóng bay sẽ luôn bay trên bầu trời chứ!
John: OUCH!
John: Úi!
Roy: I’m fully soaked!
Roy: Mình ướt nhẹp rồi!
John: Roy,  is it raining on the moon?
John: Roy này, trên mặt trăng có mưa không nhỉ?
Roy: The moon has no air and water, so it never rains.
Roy: Mặt trăng không có không khí và nước, vì vậy không có mưa được đâu.
John: Aha! And everything in space floats. So will my balloon be floating in space too?
John: Aha! Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều trôi lơ lửng. Vì vậy, quả bóng của mình cũng sẽ bay trong không gian luôn, đúng không?
Roy: There is air that you blew in, at the moon is in a vacuum state. What will happen?
Roy: Trong quả bóng có không khí cậu đã thổi vào, và mặt trăng lại ở trong trạng thái chân không. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
John: Well? Will it shrink?
John: À? Quả bóng sẽ bị co lại sao?
Roy: No, think more.
Roy: Không, hãy nghĩ thêm đi.
John: Hm … BOOM?
John: Hm ... BÙM?
Roy: That’s right! BOOM! There is a difference in pressure between outside and inside the balloon, so the balloon gets bigger to equalize the pressure outside. Later it will explode!
Roy: Đúng vậy! BÙM! Vì có sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài quả bóng, nên quả bóng sẽ dần dần to lên để cân bằng với áp suất bên ngoài. Và rồi nó sẽ nổ tung!
John: Oh my goodness! My balloon!
John: Ôi trời ơi! Quả bóng bay của mình!
Roy: A human trying to wear a spacesuit has a similar reason too. Astronauts wear a spacesuit to protect their body!
Roy: Loài người chúng ta mặc bộ quần áo phi hành gia cũng là vì lí do này đấy. Các phi hành gia mặc loại quần áo này để bảo vệ cơ thể!
John: Oh, I didn't know that, I thought astronauts in spacesuits will trying to be look nice.
John: Ồ, mình không hề biết điều này, mình cứ nghĩ các phi hành gia mặc bộ quần áo vũ trụ để trông đẹp hơn chứ.
Roy: John. Didn't you say you want to be an astronaut?
Roy: Ôi John. Không phải cậu từng nói muốn trở thành một phi hành gia sao?
John: That's right! I want to be an astronaut, not a scientist. Yes! Science is always mysterious! It's so fun!
John: Đúng vậy! Mình muốn trở thành một phi hành gia, không phải là một nhà khoa học nhé. Đúng! Khoa học lúc nào cũng đầy những bí ẩn! Khoa học thật sự rất vui!
Roy: Alright. I think going to our next class is what we have to do right now.
Roy: Được rồi. Mình nghĩ bây giờ chúng ta nên đi vào lớp để học tiết tiếp theo thôi.
John: Oh no! it's time already! Let's move on!
John: Ồ không! Tới giờ mất rồi! Đi thôi nào!

Thảo luận