Natural English

Xem tất cả

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống

Xem tất cả

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 44: Bạn đã làm gì? (quá khứ))

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 44: Bạn đã làm gì? (quá khứ))
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 44: Bạn đã làm gì? (quá khứ))

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 43: Hỏi ai đó đang làm gì?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 43: Hỏi ai đó đang làm gì?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 43: Hỏi ai đó đang làm gì?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 42: Bạn đang làm gì vậy-tt?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 42: Bạn đang làm gì vậy-tt?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 42: Bạn đang làm gì vậy-tt?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 41: Bạn đang làm gì vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 41: Bạn đang làm gì vậy?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 41: Bạn đang làm gì vậy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 40: Hôm nay là thứ mấy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 40: Hôm nay là thứ mấy?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 40: Hôm nay là thứ mấy?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 39: Hỏi về thời gian-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 39: Hỏi về thời gian-tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 39: Hỏi về thời gian-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 38: Hỏi về thời gian)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 38: Hỏi về thời gian)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 38: Hỏi về thời gian)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 37: Hỏi về đồ vật ở đâu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 37: Hỏi về đồ vật ở đâu-tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 37: Hỏi về đồ vật ở đâu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 36: Hỏi về đồ vật ở đâu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 36: Hỏi về đồ vật ở đâu)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 36: Hỏi về đồ vật ở đâu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 35: Nhà vệ sinh ở đâu?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 35: Nhà vệ sinh ở đâu?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 35: Nhà vệ sinh ở đâu?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 34: Lời mời trong bàn ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 34: Lời mời trong bàn ăn)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 34: Lời mời trong bàn ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 33: Gọi món ăn ở nhà hàng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 33: Gọi món ăn ở nhà hàng)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 33: Gọi món ăn ở nhà hàng)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 32: Câu yêu cầu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 32: Câu yêu cầu-tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 32: Câu yêu cầu-tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 31: Câu yêu cầu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 31: Câu yêu cầu)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 31: Câu yêu cầu)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 30: Nhớ rửa tay trước khi ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 30: Nhớ rửa tay trước khi ăn)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 30: Nhớ rửa tay trước khi ăn)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 29: Câu cảm thán –tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 29: Câu cảm thán –tt)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 29: Câu cảm thán –tt)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 28: Câu cảm thán)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 28: Câu cảm thán)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 28: Câu cảm thán)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 27: Ở phòng khám nha sĩ)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 27: Ở phòng khám nha sĩ)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 27: Ở phòng khám nha sĩ)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 26: Bạn có ổn không?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 26: Bạn có ổn không?)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 26: Bạn có ổn không?)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 25: Hỏi về ngoại hình)

Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 25: Hỏi về ngoại hình)
Video tiếng Anh giao tiếp theo tình huống (Part 25: Hỏi về ngoại hình)

Kiến thức - kinh nghiệm

Xem tất cả