Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: At an art museum

VOCA đăng lúc 16:54 31/01/2019

Chủ đề 15: At an art museum của giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video đối thoại tiếng Anh cơ bản và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 15: At an art museum | Tại bảo tàng nghệ thuật

Tom: Wow! I have never seen such a huge art museum!
Tom: Wow! Em chưa từng thấy một bảo tàng nghệ thuật nào lớn như vậy!
Anne: Tom. It’s not etiquette when you speak that loud. 
Anne: Tom. Em nói lớn như vậy là bất lịch sự đấy.
Tom: Alright… Olivia, What art piece are you watching now?
Tom: Vâng ạ... Olivia, chị đang xem bức tranh gì vậy?
Olivia: It’s ‘Monalisa’ by Leonardo Davinci! I’ve always wanted to see this.
Olivia: Đó là bức tranh ‘Monalisa’ của Leonardo Davinci! Chị luôn muốn được tận mắt nhìn thấy bức tranh này.
Tom: This is the famous eye-brows less ‘Monalisa’!
Tom: Đây là bức tranh nàng Monalisa không chân mày nổi tiếng đây mà!
Olivia: I cannot take my eyes off from her eyes.
Olivia: Chị không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của cô ấy.
Tom: I want to take a picture with her!
Tom: Em muốn chụp một bức ảnh với cô ấy.
Anne: No Tom! We can’t take a picture in this museum.
Anne: Không Tom! Chúng ta không được chụp ảnh trong bảo tàng này ~
Tom: Oh, I didn’t know that. I really wanted to take a photo with her.
Tom: Ồ, Em không biết điều đó. Em thực sự rất muốn chụp ảnh với cô ấy.
Tom: Hmm… This painting is a little bit freaky. Its nose and eyes are twisted and the colors are so unrealistic.
Tom: Hmm .. Bức tranh này khá kì lạ đây. Mũi và mắt trong bức tranh thì méo mó và màu sắc cũng rất phi thực tế.
Anne: That is an abstract painting’s attractive point. A painter expresses with his own unrealistic expressions. It is painted by the most famous painter, Picasso.
Anne: Đó chính là điểm thu hút của tranh trừu tượng đấy. Người họa sĩ thể hiện những sự diễn đạt phi thực tế của chính ông. Bức tranh được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng nhất, Picasso.
Anne: This painting seems like the painter loves the star and moon so much.
Anne: Bức tranh cho thấy có vẻ như người họa sĩ rất thích trăng và sao.
Olivia: This art piece is with texture by repetitive brush touch and fancy color tones. 
Olivia: Tác phẩm nghệ thuật này được thể hiện kết bằng cách chấm cọ nhiều lần cùng tông màu lạ mắt.
Tom: That’s right. Vincent Van Gogh’s ‘Starry Night’ is the famous art piece.
Tom: Đúng vậy. Bức tranh ‘Starry Night’ của Vincent Van Gogh là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.
Anne: What Tom? Did you know about this painting?
Anne: Gì vậy Tom? Em biết bức tranh này ư?
Tom: Nope. I just saw its title at the bottom here. Haha
Tom: Không. Em chỉ thấy tiêu đề của nó ở phía dưới đây thôi. Haha.

Thảo luận