Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Pajama party

VOCA đăng lúc 16:56 31/01/2019

Chủ đề: Pajama party là video thứ 18 trong giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video đối thoại tiếng Anh cơ bản và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 18: Pajama party | Tiệc ngủ

Jessica: How do you feel guys? I'm so excited!
Jessica: Các bạn cảm thấy thế nào? Mình đang rất là hào hứng!
Anne: haha Jessica! me too!
Anne: Haha Jessica! Mình cũng vậy!
Olivia: There goes a countdown!
Olivia: Cùng đếm ngược nào!
Audio (Woman): 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Audio: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Tất cả mọi người: 5, 4, 3, 2, 1
Tất cả mọi người: 5, 4, 3, 2, 1
Anne: Happy new year
Anne: Chúc mừng năm mới
Jessica & Olivia: Happy New Year!
Jessica & Olivia: Chúc mừng năm mới
Jessica: I don't think I can fall asleep tonight. How should we start our new day?
Jessica: Đêm nay mình sẽ không thể nào ngủ được đâu. Chúng ta nên bắt đầu ngày mới của năm như thế nào đây?
Anne: why don't we share our New Year plans?
Anne: Tại sao chúng ta không chia sẻ kế hoạch năm mới của mọi người nhỉ?
Olivia: My new year's goal is to read ten books every month! And if it's possible, I want to write a fairy tale book.
Olivia: Mục tiêu năm mới của mình là đọc 10 quyển sách mỗi tháng! Và nếu có thể, mình muốn viết một cuốn truyện cổ tích.
Jessica: Sounds awesome Olivia! If you write a fairy tale book, I will be your first reader!
Jessica: Nghe thu vị đó Olivia! Nếu cậu viết một cuốn truyện cổ tích, mình sẽ độc giả đầu tiên của bạn.
Olivia: thank you
Olivica: Cảm ơn cậu!
Jessica: I have a really great plan this year. Why don't you guys come with me?
Jessica: Mình có một kế hoạch rất  tuyệt vời trong năm nay. Tại sao các bạn không thực hiện chung với mình nhỉ?
Olivia: A great plan? What is it?
Olivia: Một kế hoạch tuyệt vời sao? Là gì vậy?
Jessica: I'm going to be in a bike camp. And I will travel all over the country.
Jessica: Mình sẽ tham gia vào một cuộc đạp xe hành trình. Và mình sẽ đi đến khắp mọi miền đất nước.
Anne: Wow! I want it too! a trip with you guys! It's one of my dreams!
Anne: WOW! Mình cũng muốn tham gia nữa! Một chuyến đi cùng các cậu! Đó là một trong những giấc mơ của mình!
Olivia: I want it too… but do you think we can make it?
Olivia: Mình cũng muốn nữa ... Nhưng cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể thực hiện được không?
Anne: Don't worry Olivia! if we work together, we can do this!
Anne: Đừng lo lắng Olivia! Nếu chúng ta cùng nhau làm, chúng ta có thể làm được thôi!
Olivia: Hmm…
Olivia: Hmm ...
Anne: Come on Olivia please 
Anne: Tham gia nha Olivia ~ Nha ~
Jessica: Please
Jessica: Nha ~~
Olivia: Alright alright. But only if my parents allow me…
Olivica: Được rồi được rồi. Nhưng phải được ba mẹ mình cho phép mới được ..
Anne: Yay! Awesome! I think this new year will be a full of fun and excitement!
Anne: Yay! Hay quá đi! Mình nghĩ rằng năm mới này sẽ là một năm đầy niềm vui và sự hào hứng đây!
Jessica: Yeah me too! Happy new year again guys!
Jessica: Yea mình cũng nghĩ vậy đấy! Một lần nữa chúc mừng năm mới nào các cậu!

Thảo luận