Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Pronunciation practice

VOCA đăng lúc 16:45 31/01/2019

Giáo trình học tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video hội thoại tiếng Anh cơ bản, vui nhộn và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 12: Pronunciation practice | Luyện phát âm

Jessica: Let me tell you a funny story. Listen! Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Jessica: Để mình kể cho các cậu  nghe một câu chuyện cười nhé! Nghe nè! ‘Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?’
Anne: Wow Jessica! What is that about? Who's Peter Piper?
Anne: Wow Jessica! Câu chuyện nói về cái gì vậy? Ai là Peter Piper?
Roy: Haha. That’s the Tongue Twister!
Roy: Haha. Đó chính là câu nói líu lưỡi đấy!
Anne: Tongue Twister?
Anne: Líu lưỡi sao?
Jessica: It’s a sentence made up of words in difficult pronunciation. It doesn't really mean anything.
Jessica: Đó là một câu chứa toàn những từ khó phát âm. Nó thực sự không có ý nghĩa gì cả.
Roy: Let me show you guys an easy one! A big black bug bit a big black bear.
Roy: Để mình nói lại một câu dễ hơn cho các cậu! A big black bug bit a big black bear.
Anne: Oh no, That's too fast. Can you go slower for me?
Anne: Trời ơi, cậu nói nhanh quá. Cậu có thể nói chậm hơn cho mình nghe được không?
Roy: All right, a big black bug bit a big black bear.
Roy: Được rồi. A big black bug bit a big black bear.
Anne: A big black bug bit a big black bear… Phew… My tongue is playing by itself just like the tongue twister!
Anne: A big black bug bit a big black bear..... phù .. Lưỡi của mình giống như vô thức nói theo câu nói đó luôn.
Jessica: I know! My tongue was like that too! 
Jessica: Mình hiểu! Lưỡi của mình cũng bị như vậy nè!
Roy: Good Job! You really have a talent in this!
Roy: Rất tốt! Cậu rất có khiếu trong trò này đấy!
Anne: Haha. Thank You Jessica. Can you repeat the sentence you did earlier?
Anne: Haha. cảm ơn cậu Jessica, cậu có thể lặp lại câu cậu đã nói trước đó được không?
Jessica: All right. Peter Piper picked a peck of pickled…
Jessica: Được rồi. Peter Piper picked a peck of pickled…
Anne: Um…Just a little bit slower…
Anne: Um .. Chậm một chút xíu ....
Jessica: All right. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Jessica: Được rồi. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Anne: Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Pipe pi … I got it wrong…
Anne: Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Pipe pi … Mình lại sai rồi…
Jessica: Let's go by one sentence. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Jessica: Chúng ta hãy nói từng câu một. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Anne: Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Anne: Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Jessica: A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
Jessica: A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
Anne: A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
Anne: A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
Jessica: If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Jessica: If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Anne: If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Anne: If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
Jessica: Good job!
Jessica: Tuyệt vời!
Anne: Tongue twisting is really fun!
Anne: Trò líu lưỡi thực sự rất thú vị!
Roy: Let me teach you guys one more easy one! I scream, you Scream, we all scream for ice cream!
Roy: Hãy để mình chỉ cho các cậu thêm một câu dễ dàng nhé! ! I scream, you Scream, we all scream for ice cream!
Anne: I scream you scream we all scream for ice cream
Anne: I scream you scream we all scream for ice cream
Jessica: I want to eat an ice cream
Jessica: Mình muốn đi ăn kem!
Anne: Haha, I want it too.
Anne: Hahaha, mình cũng vậy.

Thảo luận