TIẾNG ANH LỚP 12
Từ vựng

VOCA for English Grade 12: 1600 từ vựng tiếng Anh lớp 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 117

HOME LIFE - READING 1

0/18

HOME LIFE - READING 2

0/20

HOME LIFE - LISTENING

0/14

CULTURAL DIVERSITY - READING 1

0/20

CULTURAL DIVERSITY - READING 2

0/19

CULTURAL DIVERSITY - WRITING

0/15

CULTURAL DIVERSITY - LISTENING

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/126

CULTURAL DIVERSITY - SPEAKING

0/12

CULTURAL DIVERSITY - LANGUAGE FOCUS

0/16

WAYS OF SOCIALISING - READING 1

0/17

WAYS OF SOCIALISING - READING 2

0/17

WAYS OF SOCIALISING - WRITING

0/18

WAYS OF SOCIALISING - LISTENING

0/16

WAYS OF SOCIALISING - SPEAKING

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/112

WAYS OF SOCIALISING - LANGUAGE FOCUS

0/12

TEST YOURSELF A1

0/12

TEST YOURSELF A2

0/13

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - READING 1

0/20

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - READING 2

0/20

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - LISTENING

0/8

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - LANGUAGE FOCUS

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/104