Learners talk about VOCA

Learn English with VOCA (Nhung Nguyen Cam, from Quang Nam province)

Learn English with VOCA (Nhung Nguyen Cam, from Quang Nam province)
Learn English with VOCA (Nhung Nguyen Cam, from Quang Nam province)

Learn English with VOCA (Hop Le Thanh, from Ho Chi Minh city)

Learn English with VOCA (Hop Le Thanh, from Ho Chi Minh city)
Learn English with VOCA (Hop Le Thanh, from Ho Chi Minh city)

Learn English with VOCA (Hong Truong Hoang, from Ho Chi Minh city)

Learn English with VOCA (Hong Truong Hoang, from Ho Chi Minh city)
Learn English with VOCA (Hong Truong Hoang, from Ho Chi Minh city)

Learn English with VOCA (Ngan Thuy Tran, from Ho Chi Minh city)

Learn English with VOCA (Ngan Thuy Tran, from Ho Chi Minh city)
Learn English with VOCA (Ngan Thuy Tran, from Ho Chi Minh city)

Từ mất gốc tiếng Anh cô gái này đã thi đậu ĐH Ngoại ngữ một cách ngoạn mục và giờ bạn ấy chuẩn bị là giáo viên tiếng Anh

Từ mất gốc tiếng Anh cô gái này đã thi đậu ĐH Ngoại ngữ một cách ngoạn mục và giờ bạn ấy chuẩn bị là giáo viên tiếng Anh
Từ mất gốc tiếng Anh cô gái này đã thi đậu ĐH Ngoại ngữ một cách ngoạn mục và giờ bạn ấy chuẩn bị là giáo viên tiếng Anh