TIẾNG ANH LỚP 10
Từ vựng

VOCA for English Grade 10: 1000 từ vựng tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 81

A DAY IN THE LIFE OF... - READING & WRITING 1

0/20

A DAY IN THE LIFE OF... - READING & WRITING 2

0/18

A DAY IN THE LIFE OF... - READING & WRITING 3

0/17

A DAY IN THE LIFE OF ... - SPEARKING & LISTEN

0/20

A DAY IN THE LIFE OF ... - LANGUAGE FOCUS

0/17

SCHOOL TALKS - READING & WRITING 1

0/20

SCHOOL TALKS - READING & WRITING 2

0/18

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/130

SCHOOL TALKS - SPEAKING & LISTENING

0/20

SCHOOL TALKS - LANGUAGE FOCUS

0/10

VERB + TO VERB 1

0/20

VERB + TO VERB 2

0/18

VERB + VERB-ING 1

0/20

VERB + VERB-ING 2

0/18

PEOPLE'S BACKGROUND - READING & WRITING 1

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/125

PEOPLE'S BACKGROUND - READING & WRITING 2

0/16

PEOPLE'S BACKGROUND - SPEAKING & LISTENING

0/20

PEOPLE'S BACKGROUND - LANGUAGE FOCUS 1

0/14

PEOPLE'S BACKGROUND - LANGUAGE FOCUS 2

0/14

TEST YOURSELF A

0/17

SPECIAL EDUCATION - READING & WRITING 1

0/20

SPECIAL EDUCATION - READING & WRITING 2

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/118