TIẾNG ANH LỚP 11
Từ vựng

VOCA for English Grade 11: 1300 từ vựng tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 92

BÀI KIỂM TRA TUẦN 6

0/111

THE POST OFFICE - LISTENING & SPEAKING

0/16

THE POST OFFICE - LANGUAGE FOCUS

0/19

TEST YOURSELF C

0/14

NATURE IN DANGER - READING 1

0/20

NATURE IN DANGER - READING 2

0/20

NATURE IN DANGER - WRITING

0/12

NATURE IN DANGER - LISTENING & SPEAKING

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 7

0/121

NATURE IN DANGER - LANGUAGE FOCUS

0/11

SOURCES OF ENERGY - READING & WRITING 1

0/20

SOURCES OF ENERGY - READING & WRITING 2

0/20

SOURCES OF ENERGY - LISTENING & SPEAKING

0/15

SOURCES OF ENERGY - LANGUAGE FOCUS

0/20

THE ASIAN GAME - READING 1

0/20

THE ASIAN GAME - READING 2

0/18

BÀI KIỂM TRA TUẦN 8

0/124

BÀI KIỂM TRA THÁNG 2

0/180

THE ASIAN GAME - LISTENING & SPEAKING

0/16

THE ASIAN GAME - LANGUAGE FOCUS

0/19

TEST YOURSELF D - 1

0/15

TEST YOURSELF D - 2

0/14

HOBBIES - READING & WRITING

0/20

HOBBIES - LISTENING

0/19