Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Understanding one's culture

Chuyên mục: Video

Video tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề dành cho Trẻ em được trích dẫn từ kênh English SingSing và được Việt hóa bởi VOCA.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 25: Understanding one's culture | Thấu hiểu về một nền văn hóa khác

John: Say cheese~~
John: Cười lên nào ~~
Roy: Why are you holding up your fingers like that?
Roy: Sao cậu lại giơ ngón tay như thế?
John: Huh? Do you not know this gesture? It represents V, victory. It’s an usual gesture when taking photos!
John: Huh? Cậu không biết cử chỉ này sao? Nó là hình tượng của chữ V, victory - chiến thắng đấy. Đó là một cử chỉ thường dùng khi chụp ảnh!
Roy:  Oh. I think I’ve heard of it. But it means different in India.
Roy: Ồ. Mình cũng có nghe nói về cử chỉ này. Nhưng ở Ấn độ cử chỉ này lại mang một ý nghĩa khác đấy.
John: Like a scissors in rock, paper, scissors?
John: Giống nghĩa cái kéo trong trò kéo búa bao sao?
Roy: Haha, that too.
Roy: Haha, cái đó cũng đúng.
John: What’s the other definition?
John: Vậy định nghĩa khác là gì?
Roy: Students in India use it to their teacher as a sign symbol.
Roy: Học sinh ở Ấn Độ sử dụng nó với giáo viên như một cách ra dấu.
John: What does that mean?
John: Điều đó có nghĩa là gì?
Roy: It means, ‘I want to go take a dump right now.'
Roy: Nó có nghĩa là, "Con muốn đi ị ngay lập tức"
Jessica: Haha, sounds cute.
Jessica: Haha, dễ thương vậy.
John: I really like this victory sign, but I will try to not to use it in a classroom. What about going for a pee?
John: Mình rất thích dấu hiệu chiến thắng này, nhưng mình sẽ không dùng khi đang ở trong lớp học đâu. Vậy nếu muốn đi tè thì phải làm sao?
Roy: Oh for a pee, you just have to stick up your little finger.
Roy:Muốn đi tè thì cậu hãy giơ ngón tay út lên.
John: Wow, that’s interesting... It’s usually a gesture for making a promise.
John: Wow, hay vậy ... Thường khi hứa với nhau điều gì tụi mình cũng làm như vậy.
Jessica: It’s really fun to learn different cultures! Anyways, I was really confused with a gesture of showing your palm.
Jessica: Tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau thật thú vị! Mà nè, mình đã từng rất bối rối khi cậu đưa lòng bàn tay ra.
Roy: How come? That’s just describing as, ‘Stop there.’ or ‘Reject’.
Roy: Sao thế? Nó chỉ có ý nghĩa là ‘Dừng lại’ hoặc ‘Từ chối’ thôi mà.
Jessica: You are right. But it’s a gesture to curse someone in Africa. I can’t even explain it with my mouth.
Jessica: Cậu nói đúng. Nhưng ở châu Phi, đó lại là một cử chỉ để nguyền rủa ai đó. Mình không thể giải thích bằng lời được.
Roy: I see.. I never knew that. I think I should be careful and try to understand other’s culture.
Roy: Mình hiểu rồi .. Mình không biết điều đó. Mình nên cẩn thận và cố gắng hiểu văn hóa của những vùng khác.
John: Yea... Absolutely right.
John: Ừ ... Đúng vậy đấy.

 

Thảo luận

VOCA on Facebook

Ghé thăm trang Facebook của VOCA, nhấn Thích và theo dọi các bài học tiếng Anh hữu ích mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm

Lộ trình VOCA

Lộ trình học tiếng Anh thành thạo với VOCA từ A đến Z.

Tìm hiểu thêm