Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Understanding one's culture

VOCA đăng lúc 17:01 31/01/2019

Video tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề dành cho Trẻ em được trích dẫn từ kênh English SingSing và được Việt hóa bởi VOCA.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 25: Understanding one's culture | Thấu hiểu về một nền văn hóa khác

John: Say cheese~~
John: Cười lên nào ~~
Roy: Why are you holding up your fingers like that?
Roy: Sao cậu lại giơ ngón tay như thế?
John: Huh? Do you not know this gesture? It represents V, victory. It’s an usual gesture when taking photos!
John: Huh? Cậu không biết cử chỉ này sao? Nó là hình tượng của chữ V, victory - chiến thắng đấy. Đó là một cử chỉ thường dùng khi chụp ảnh!
Roy:  Oh. I think I’ve heard of it. But it means different in India.
Roy: Ồ. Mình cũng có nghe nói về cử chỉ này. Nhưng ở Ấn độ cử chỉ này lại mang một ý nghĩa khác đấy.
John: Like a scissors in rock, paper, scissors?
John: Giống nghĩa cái kéo trong trò kéo búa bao sao?
Roy: Haha, that too.
Roy: Haha, cái đó cũng đúng.
John: What’s the other definition?
John: Vậy định nghĩa khác là gì?
Roy: Students in India use it to their teacher as a sign symbol.
Roy: Học sinh ở Ấn Độ sử dụng nó với giáo viên như một cách ra dấu.
John: What does that mean?
John: Điều đó có nghĩa là gì?
Roy: It means, ‘I want to go take a dump right now.'
Roy: Nó có nghĩa là, "Con muốn đi ị ngay lập tức"
Jessica: Haha, sounds cute.
Jessica: Haha, dễ thương vậy.
John: I really like this victory sign, but I will try to not to use it in a classroom. What about going for a pee?
John: Mình rất thích dấu hiệu chiến thắng này, nhưng mình sẽ không dùng khi đang ở trong lớp học đâu. Vậy nếu muốn đi tè thì phải làm sao?
Roy: Oh for a pee, you just have to stick up your little finger.
Roy:Muốn đi tè thì cậu hãy giơ ngón tay út lên.
John: Wow, that’s interesting... It’s usually a gesture for making a promise.
John: Wow, hay vậy ... Thường khi hứa với nhau điều gì tụi mình cũng làm như vậy.
Jessica: It’s really fun to learn different cultures! Anyways, I was really confused with a gesture of showing your palm.
Jessica: Tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau thật thú vị! Mà nè, mình đã từng rất bối rối khi cậu đưa lòng bàn tay ra.
Roy: How come? That’s just describing as, ‘Stop there.’ or ‘Reject’.
Roy: Sao thế? Nó chỉ có ý nghĩa là ‘Dừng lại’ hoặc ‘Từ chối’ thôi mà.
Jessica: You are right. But it’s a gesture to curse someone in Africa. I can’t even explain it with my mouth.
Jessica: Cậu nói đúng. Nhưng ở châu Phi, đó lại là một cử chỉ để nguyền rủa ai đó. Mình không thể giải thích bằng lời được.
Roy: I see.. I never knew that. I think I should be careful and try to understand other’s culture.
Roy: Mình hiểu rồi .. Mình không biết điều đó. Mình nên cẩn thận và cố gắng hiểu văn hóa của những vùng khác.
John: Yea... Absolutely right.
John: Ừ ... Đúng vậy đấy.

 

Thảo luận