Đáp án môn Anh Văn THPT Quốc gia 2021 chính thức từ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

VOCA đăng lúc 17:01 09/07/2021

Đáp án chính thức 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 môn tiếng Anh do bộ Giáo dục và Đào Tạo công bố.

Bài viết là Đáp án chính thức các đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh với 24 mã đề thi, đáp án các em xem bên dưới.


Tổng hợp đáp án 24 mã đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh văn chính thức từ Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 401)

1. A      2. C 3. A     4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. B 20. C
21. C    22. D 23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. D 29. C 30. B
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. A 37.B 38. B 39. B 40. D
41. B 42. D 43. B 44.B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. C 50. A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 402)

1. A 2. C 3. D     4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C
11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. B
21. A    22. B 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A
31. D 32. D 33. D 34. A 35. A 36. A 37.B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 403)

1. B 2. C 3. B    4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. B 10. D
11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. B 20. D
21. A    22. A 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37.D 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. C 44. B 45. B 46. D 47. A 48. C 49. D 50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 404)

1. D 2. A 3. B    4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. C 14. B 15. D  16. D 17. A 18. B 19. C 20. B
21. B    22. A 23. C 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B
31. A 32. C 33. A 34. B 35. B 36. B 37.C 38. A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. A  44. C  45. C 46. A  47. B  48. B  49. A 50. A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 405)

1. D 2. C 3. B     4. C 5. B 6. B 7. C 8. D 9. B 10. C
11. D 12. C 13. A 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D     22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28. A 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. D 35. A 36. D  37. A 38. D 39. B  40. B
41. A 42. B  43. A 44. A  45. B  46. D 47. B  48. A 49. A 50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 406)

1. A 2. A 3. C     4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A     22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37.C 38. C 39. D 40. A
41. D 42. C  43. D 44. C  45. D  46. C 47. B  48. A 49. C 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 407)

1. A 2. C 3. D    4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. C
11. B 12. C  13. C 14. B   15. A   16. C   17. B   18. B   19. C   20. D
21. B   22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29. B 30. D 
31. B 32. D 33. D 34. B 35. C 36. D 37. A 38. A 39. D  40. A
41. B 42. D  43. A 44. D  45. C  46. D  47. A  48. A 49. C 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 408)

1. B 2. C 3. D     4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A  10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. D 18. A 19. C 20. A 
21. B     22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D
31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37.A 38. A 39. D 40. A
41. C 42. C  43. C 44. D  45. C  46. C  47. D 48. B  49. C  50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 409)

1. D 2. D 3. B     4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A  15. A  16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D     22. D 23. A 24. A 25. B 26. A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35. D 36. D 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42. B 43. A 44. A 45. B 46. A  47. D 48. C 49. A 50. A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 410)

1. D 2. D 3. A     4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. D 12. D 13. C 14. A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B  20. B
21. C    22. B 23. C 24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29. A 30. A
31. A 32. C 33. D 34. C 35. C 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41. C 42. C 43. C 44. A 45. D 46. C 47. B 48. B 49. D 50. A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 411)

1. B 2. A 3. D     4. D 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. D
11. C 12. A 13. C 14. D  15. C  16. B  17. C  18. C  19. D 20. C 
21. C     22. C 23. B 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. B 35. A 36. B 37. A 38. B 39. A 40. C
41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46. C  47. C 48. A 49. C  50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 412)

1. D 2. A 3. B     4. B 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. A 15. D  16. D 17. D  18. C 19. B  20. C
21. D     22. B 23. A 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. A 
31. B 32. D  33. D 34. A 35. A 36. B 37.D 38. B  39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. B  45. C 46. A  47. C 48. A 49. A 50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 413)

1. D 2. B 3. A    4. D 5. A 6. D 7. B 8. D 9. D 10. B
11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16. A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C     22. D 23. D 24. A 25. D 26. A  27. A 28. C 29. C 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C  39. C 40. A
41. A 42. A  43. C 44. C 45. A  46. A 47. D 48. C 49. A 50. C 

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 414)

1. D 2. B 3. A     4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D     22. A  23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36. B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B  45. D  46. D 47. D  48. A  49. C  50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 415)

1. A 2. D 3. D     4. B 5. B 6. A 7. A 8. A 9. B 10. C 
11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C  18. A 19. B 20. D
21. C   22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. D 37. D 38. A 39. C 40. B
41. C 42. A  43. C 44. A  45. D  46. C  47. D 48. A  49. C  50. D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 416)

1. D 2. B 3. D     4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C 
11. C 12. C 13. B 14. A 15. D  16. C 17. A 18. C 19. A  20. B
21. D     22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D
31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B
41. D 42. D  43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 417)

1. C 2. C 3. C    4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D  20. D
21. D     22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D  29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. A  35. D  36. D  37. A 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C  43. A 44. C 45. C 46. A 47. C  48. D 49. A 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 418)

1. B 2. C 3. A     4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A 
11. D 12. B 13. A 14. B 15. B 16. B  17. D 18. B  19. D  20. C
21. A     22. B 23. C 24. C 25. D  26. C 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. D 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39. C 40. D
41. A 42. A  43. D 44. C  45. A 46. A 47. A  48. B 49. B 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 419)

1. D 2. C 3. D     4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. D     22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D  28. C 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B  35. B  36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B  43. A 44. D 45. C 46. B  47. A 48. C  49. C 50. B 

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 420)

1. A 2. C 3. D     4. C 5. B 6. C 7. C 8. A 9. D 10. D
11. C 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A  17. C 18. C 19. A 20. C
21. A     22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C  28. B 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. D 39. A 40. D
41. C 42. B  43. D 44. D 45. A  46. B 47. A 48. C  49. A  50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 421)

1. D 2. C 3. B     4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A
11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B
21. A    22. A 23. B 24. B 25. A 26. C 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. B 37.B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. A 43. C 44. A  45. B  46. B  47. A 48. C 49. A  50. B

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 422)

1. D 2. D 3. A     4. B 5. A 6. A 7. B 8. C 9. B 10. D
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A  20. D
21. A    22. A 23. D 24. C 25. B 26. A 27. A  28. D 29. C 30. D
31. B 32. D 33. A 34. A 35. C 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C
41. B 42. B  43. B 44. C  45. A 46. C  47. B 48. A 49. C 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 423)

1. A 2. B 3. D    4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B  20. D
21. B     22. D 23. A 24. D 25. C 26. C 27. D  28. C 29. A 30. C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B  45. C  46. B  47. C 48. A  49. D 50. C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh (Mã đề: 424)

1. D 2. A 3. B    4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10. B
11. D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B  20. A
21. D    22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A  28. C 29. A 30. A
31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B   37. D  38. C 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. C  45. D   46. D  47. D 48. B   49. C 50. B

Những kiến thức cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh: 

- Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh THPT Quốc gia 

- 27 Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc gia 

- 1200 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi THPT Quốc gia 

Các em biết không, tiếng Anh không chỉ là môn học bình thường mà nó còn là môn học có thể giúp các em rất nhiều cho tương lai và cuộc sống sau này. Hãy ý thức điều đó và luôn nổ lực hết khả năng để học thật tốt môn ngoại ngữ này các em nhé.

VOCA chúc các em sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ vượt vũ môn năm nay! 

-- Team VOCA 

Thảo luận