14 Quy tắc trọng âm “thường đúng” trong tiếng Anh

Chuyên mục: Kiến thức

Hướng dẫn chi tiết về 14 trọng âm thường gặp trong Tiếng Anh

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát âm khác hẳn với các âm tiết còn lại: cao hơn, mạnh hơn, dài hơn. Đó được gọi là trọng âm. Bài học này sẽ chia sẻ cho bạn một số quy tắc trọng âm cơ bản. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn khi gặp một từ mới mà cần phải đoán cách đọc phát âm. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, trường hợp ngoại lệ của những nguyên tắc này lại rất nhiều nên bạn vẫn cần lưu ý phần phiên âm chính xác khi học mỗi từ mới.

Động từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2
Ví dụ: be’gin, for’give, in’vite, a’gree, …
Một số trường hợp ngoại lệ: ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open, ‘visit…


Danh từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất
Một số ví dụ: ‘father, ‘table, ‘sister, ‘office, ‘moutain…
Một số trường hợp ngoại lệ: ad’vice, ma’chine, mis’take, ho’tel.


* Chú ý: Một số từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau tùy thuộc vào từ loại.
Ví dụ: Record, desert nếu là danh từ sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: ‘record; ‘desert
Rơi vào âm tiết thứ 2 khi là động từ: re’cord; de’sert…


Tính từ có 2 âm tiết: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất
Một số ví dụ: ‘happy, ‘busy, ‘careful, ‘lucky, ‘healthy,…
Một số trường hợp ngoại lệ: a’lone, a’mazed,…


Động từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
Ví dụ: Be’come, under’stand, overflow,…


Danh từ ghép: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:  Doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …
Những từ có chứa -sist, -cur, -vert, -test, -tain, -tract, -vent, -self
Trọng âm rơi vào chính những đuôi này
Một số ví dụ: e’vent, con’tract, pro’test, per’sist, main’tain, her’self, o’cur…


Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …Trọng âm chính nhấn vào âm tiết đầu tiên. 
Ví dụ: ‘anywhere, ‘somehow, ‘somewhere ….
Từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A, trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.
Ví dụ: a’bout, a’bove, a’gain a’lone,  alike, ago…


Các từ tận cùng bằng các đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum
Trọng âm nhấn vào âm tiết ngay tru­ớc nó.
Ví dụ: de’cision, attraction, libra’rian, ex’perience, so’ciety, ‘patient, po’pular, bi’ology,…
Một số trường hợp ngoại lệ: ‘cathonic, ‘lunatic, , ‘arabi, ‘politics, a’rithmetic…
Các từ kết thúc bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy
Nếu hai âm tiết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất.
Nếu từ có từ ba âm tiết trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ ba từ cuối lên.
Ví dụ: Com’municate, ‘regulate ‘classmat,, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology pho’tography, …

Một số trường hợp ngoại lệ: ‘accuracy,…

Các từ tận cùng bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ động từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self
Trọng âm nhấn ở chính các đuôi này.
Ví dụ: lemo’nade,  Chi’nese,pio’neer, kanga’roo, ty’phoon, when’ever,  environ’mental,…
Một số trường hợp ngoại lệ: ‘coffee, com’mitee…
Số đếm  đuôi – teen, trọng âm nhấn vào -teen
Số đếm đuôi – y, trọng âm ở từ đầu tiên
Ví dụ: thir’teen, four’teen/ ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty …..


Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm , mà thu­ờng nhấn mạnh ở từ từ gốc
– Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ:
Ví dụ: im’portant / unim’portant, ‘perfect / im’perfect, a’ppear/ disa’ppear, ‘crowded/ over’crowded.
Một số trường hợp ngoại lệ: ‘statement/’ understatement, ‘ground/ ‘underground,…
– Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc:
Ví dụ: ‘beauty/’beautiful, ‘lucky/luckiness, ‘teach/’teacher, at’tract/at’tractive,…


Từ có 3 âm tiết:
a. Động từ
– Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn hoặc kết thúc bằng 1 phụ âm:

Ví dụ: encounter /iŋ’kauntə/, determine /di’t3:min/


– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.
Ví dụ: exercise / ‘eksəsaiz/, compromise
Một số trường hợp ngoại lệ: entertain /entə’tein/, comprehend /,kɔmpri’hend/


b. Danh từ
Đối với danh từ có ba âm tiết: nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/


Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ:
computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/


c. Tính từ: Tính từ 3 âm tiết tương tự như danh từ
Ví dụ: happy /’hæpi/, impossible /im’pɔsəbl/…

 

_________

Ngoài ra , nếu các bạn muốn tìm hiểu một phương pháp học giao tiếp hiệu quả, vừa cải thiện kỹ năng nói hay muốn phát âm chuẩn thì có thể theo học một phương pháp của VOCA, đó là NATURAL ENGLISH, đây là phương pháp tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên giống như một đứa trẻ chuẩn bị học nói. Đây còn là phương pháp với hình thức 3 KHÔNG: KHÔNG NGỮ PHÁP - KHÔNG BÀI TẬP - KHÔNG STRESS.


VOCA luôn chào đón các bạn và sẵn sàng hỗ trợ các bạn mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần bạn vào website để CHAT cùng VOCA. Hặc cách đơn giản hơn bạn có thể gọi điện thoại đến văn phòng để được hỗ trợ trực tiếp. Số điện thoại: 082.990.5858
Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!
VOCA team.

 

VOCA là dự án về giáo dục được phát triển từ năm 2014 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. 
Đến với VOCA, các bạn sẽ được phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết với 4 bửu bối kỳ diệu sau: 
1. VOCA.VN : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh. ( website:
https://wwww.voca.vn )
2.  VOCA GRAMMAR: Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến. (website:
https://www.grammar.vn)
3. VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhanh chóng và thư giãn. (website:
https://music.voca.vn ). 
4. NATURAL ENGLISH: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự tin, tự nhiên và tự động chỉ sau 6 Tháng. (website:
https://natural.voca.vn)
Hotline: 082.990. 5858

Thảo luận

Các bài viết liên quan

Xem tất cả