Kỹ năng

Bao gồm các khóa học tiếng Anh theo kiến thức và kỹ năng.

Để chọn học theo các khóa này, bạn làm theo chỉ dẫn sau:

- Bước 1. Truy cập trang thư viện: https://www.voca.vn/library 

- Bước 2: Chọn kỹ năng/kiến thức muốn cải thiện (Vocabulary, Grammar, Pronunciation, Music, Natural English, Writing)

Câu hỏi của bạn?